Fontos a szöveg!

Szerződés


Mely létrejött egyrészről a 

Zeneszöveg.hu Információszolgáltató és Kiadó Kft.
cím: 2049 Diósd, Homokos utca 47/B.
adószám: 22777306-2-13
képviselő: Csipai Roland Zoltán
kapcsolat email cím: szerzodes@zeneszoveg.hu

mint Kiadó, és

Név:
Cím: ,  
Születési hely, dátum:  
Anyja neve:  
Személyi igazolvány szám:  
email cím:  

mint Jogtulajdonos között (együtt Felek), az alábbi feltételekkel:

I. A Felhasználási Szerződés tárgya

A jelen fejezetben hivatkozott célok megvalósulása érdekében, a felek a szerzői jogi felhasználási, továbbá a vállalkozási-megbízási szerződés elemeit magán viselő alábbi Szerződést kötik. Ennek célja, hogy a Művész az őt a Művön megillető, a dalszövegek digitális felhasználására vonatkozó átruházható jogait Kiadóra ruházza át. E cél megvalósulása érdekében, Művész valamennyi az 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) által az ott meghatározott felhasználáshoz megkívánt hozzájárulást a jelen Szerződés aláírásával a Kiadónak megad.

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Kiadó „Általános Szerződési Feltételei” online elérhető rendelkezései (https://zeneszoveg.hu/aszf).

A jelen szerződés a Jogtulajdonos minden meglévő és minden újonnan létrejövő Művére kiterjed beleértve azon Műveket is, amely Művekben csak résztulajdona vagy társszerzősége áll fenn.

A Felek célja, hogy a fentiek mellett Jogtulajdonos jogtulajdonát képező dalszövegek digitális felhasználására a Jogtulajdonost megillető, átruházható jogait kizárólagosan Kiadóra ruházza át.

A Felek további célja, hogy a Jogtulajdonoshoz köthető Művek dalszövegeinek felhasználását a Kiadó segítségével központilag kezelni, monitorozni, a felhasználásból eredő bevételeket Kiadó jogosult legyen beszedni harmadik felektől. Kiadó vállalja, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el a Jogtulajdonos Művei felhasználási engedélyezése kapcsán. A Felek célja, hogy csak a Kiadó tudtával és írásbeli engedélyével jelenhessen meg Jogtulajdonoshoz köthető Mű az Interneten, illetve bármilyen jelenlegi, vagy jövőbeli digitális technológiát használó megjelenítő vagy kivetítő eszközön, beleértve de nem korlátozva az összes olyan esetet, amikor a dalszöveg, vagy annak részlete vizuálisan kerül megjelenítésre.

Jogtulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés céljának megvalósulása érdekében:

  • Jogtulajdonos minden hozzá köthető zenemű jogtulajdonához kapcsolódó dalszövegre vonatkozó jogokat átadja a Kiadó számára a Kiadó általi terjesztés, kezelés és jogdíjak bevétel beszedése céljából (visszamenőlegesen is)
  • Hozzájárul, hogy a Kiadó által képviselt promóciókban nevét és képmását Kiadó megjelenítheti, előzetes egyeztetés után
  • Kötelezi magát, hogy a nyilvánosság felé csak pozitív képet közvetít a Kiadóval történő együttműködésről

II. Időbeli, tárgyi és területi hatály

2.1.      Időbeli hatály. A Szerződést a Felek 3 évre (három) kötik azzal, hogy a szerződött időszak lejárta előtt, amennyiben egyik fél sem nyilatkozik írásban eltérően a Szerződés lejárta előtt 3 hónappal, a Szerződés határozatlan időre módosul. Kiadó jogosult határozatlan ideig forgalomba hozni (kiadni) és a Műhöz kötődő vagyoni jogokat határozatlan ideig érvényesíteni a Művek (dalszövegek) vonatkozásában, területi hatály nélkül. A Szerződés felmondása bármelyik fél részéről 12 hónapos felmondási idővel tehető meg, írásos formájában.

2.2.      Területi hatály. Jelen Szerződés területi hatálya a Föld valamennyi országára kiterjed.

2.3.      Tárgyi hatály. A Kiadó jogosult a Mű bármely formában történő

  • rögzítésére,
  • számítógépre illetve elektronikus adathordozóra történő másolására,
  • többszörözésére és a Művésszel előzetesen egyeztetett átdolgozására, (az átdolgozás célja technikai jellegű, a különböző felületeken történő megjelenés érdekében)
  • területi korlátozás nélküli, az egész világon történő forgalmazására és terjesztésére,
  • minden digitális formában és csatornán történő forgalmazására és értékesítésére

III. Royalty

3.1.      A royalty mértéke. Kiadó a digitális úton történő értékesítés esetén az elszámolási ár 50 %-ának megfelelő royalty-t számol el a Művész javára naptári félévenként.  Az elszámolás alapja a Kiadóhoz ténylegesen befolyó nettó bevétel. A royalty kifizetésének időpontja legkésőbb a naptári félévet követő 45. nap. Az elszámolás alapja a Kiadóhoz befolyt nettó bevétel.

Kiadó a Mű egyedi engedély alapján történő felhasználása esetén előzetesen egyeztet a Jogtulajdonossal az engedélyezés feltételei tekintetében.

3.2.      A royalty megfizetésének módja. A Kiadó a Jogtulajdonos bankszámlájára történő átutalással fizeti meg a royalty-t a Jogtulajdonosnak.

IV. Vegyes Rendelkezések

4.1.      Irányadó jog. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló  1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A Felek vitás esetben megpróbálják békés úton rendezni a helyzetet, ha az nem vezet eredményre, akkor a Kiadó székhelye szerinti illetékes Bíróságot jelölik ki az eljárás lefolytatásához.

V. Titoktartás

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően – időbeli korlátozás nélkül – bármelyik szerződő fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak.

VI. GDPR - Adatvédelem

Jogtulajdonos jelen szerződés aláírásával határozottan, tevőlegesen hozzájárult a Kiadó Adatvédelmi Szabályzatának elfogadásához, azt korábban a regisztráció során megismerte, magára nézve kötelezőnek fogadja el, megismerte jogait és kötelezettségeit. A Kiadó Adatvédelmi Szabályzata elérhető a https://zeneszoveg.hu/adatvedelem oldalon is.

 

Kelt, Budapest, 2024.04.15.

 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Roland Csipai
Signed On: 2023.05.08.


Signature Certificate
Document name: Szerződés
lock iconUnique Document ID: f499d01ab204d90bb6dcbad07265b07c41f8cabe
Timestamp Audit
2019.05.25. 22:07 CESTSzerződés Uploaded by Roland Csipai - szerzodes@fontosaszoveg.hu IP 46.107.55.201, ::1
2020.06.22. 11:57 CESTZeneszöveg Szerződés - zeneszoveg@zeneszoveg.hu added by Roland Csipai - szerzodes@fontosaszoveg.hu as a CC'd Recipient Ip: 46.107.55.201, 127.0.0.1
2020.11.09. 07:20 CESTZeneszöveg Szerződés - zeneszoveg@zeneszoveg.hu added by Roland Csipai - szerzodes@fontosaszoveg.hu as a CC'd Recipient Ip: 46.107.55.201, 127.0.0.1
2020.11.09. 07:25 CESTZeneszöveg Szerződés - zeneszoveg@zeneszoveg.hu added by Roland Csipai - szerzodes@fontosaszoveg.hu as a CC'd Recipient Ip: 46.107.55.201, 127.0.0.1
2020.12.10. 13:39 CESTZeneszöveg Szerződés - zeneszoveg@zeneszoveg.hu added by Roland Csipai - szerzodes@fontosaszoveg.hu as a CC'd Recipient Ip: 2001:4c4c:1f6f:ee00:b1f7:57ee:a10e:7845, 127.0.0.1
2021.03.01. 17:21 CESTZeneszöveg Szerződés - zeneszoveg@zeneszoveg.hu added by Roland Csipai - szerzodes@fontosaszoveg.hu as a CC'd Recipient Ip: 2001:4c4c:1f6f:ee00:5188:7cd3:77ef:fb96, 127.0.0.1
2023.05.08. 06:42 CESTZeneszöveg Szerződés - zeneszoveg@zeneszoveg.hu added by Roland Csipai - szerzodes@fontosaszoveg.hu as a CC'd Recipient Ip: 46.107.55.201, ::1